මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පිඨයේ නවක සිසුන් ලියාපදිංචිය සහ නම්ණීකරණය 2018

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පිඨයේ නවක සිසුන් කණ්ඩායම ලියාපදිංචිය සහ නම්නිකරණ වැඩසටහන 2018 අප්‍රේල් මස 20 වැනිදා ආරම්භ කෙරෙන අතර  ඒ සඳහා සියලුම සිසුන් උදැසන 7.45 වන විට ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ බණ්ඩාරනායක ශාලාවේ අසුන් ගත යුතුය.

නම්නිකරණ වැඩසටහන පළමු අධ්‍යයන වර්ෂය මුළුල්ලෙහි පැවැත්වීමට කටයුතු සංවිධානය කර තිබේන අතර අධ්‍යයන කටයුතු අප්‍රේල් මස 23 වැනිදා සිට ආරම්භවේ.

නේවාසිකාගාර පහසුකම් ලබාගැනීමට ඒ සඳහා සුදුසුකම් ලත් සියලුම සිසුන් 2018 අප්‍රේල් මස 19 වැනිදා විශ්වවිද්‍යාලයට වාර්තා කල යුතුය.

උපාධි අපේක්ෂක විවර්ණිකාව මෙතැනින් ලබාගන්න>>

නම්නිකරණ වැඩසටහන් විස්තරය (PDF) මෙතනින් ලබාගන්න>>

විශ්වවිද්‍යාලයිය සිතියම මෙතනින් ලබාගන්න>> 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

News