මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පීඨ නම්නිකරණ වැඩසටහ සමාරම්භය 2018

2018 වර්ෂය සඳහා මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පිඨය සඳහා නව සිසුන් කණ්ඩායම ලියාපදිංචි කිරීම සහ නම්නිකරණ වැඩසටහන 2018 අප්‍රේල් මස 20 වන දින  උදැසන පැවැත්වුණි. මෙහි සමාරම්භක උත්සවය සඳහා මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පිඨයේ පීඨාධිපති; මහාචාර්ය ඩි. පි. එස්. චන්ද්‍රකුමාර, ඉංජිනේරු පිඨයේ  පීඨාධිපති; ආචාර්ය එස්. ඒ. ඒ. එම්. සුභසිංහ, ව්‍යවහාරික විද්‍යා පිඨයේ පීඨාධිපති; මහාචාර්ය සුදන්ත ලියනගේ, තාක්ෂණ විද්‍යා පිඨයේ පීඨාධිපති; මහාචාර්ය පි. බි. මණ්ඩාවල, ලේඛකාධිකාරී; බ්‍රිටෝ කේ. ඥානසිරි  මහතා, අධ්‍යයනාංශ ප්‍රධානීන් ඇතුළු ආචාර්ය මණ්ඩලයේ සාමාජික සාමාජිකාවන් සහභාගී විය.

නම්නිකරණ වැඩසටහනේ පළමු අදියර අප්‍රේල් මස 22 වනදා තෙක් පැවැත්වීමට කරයුතු සංවිධානය කර තිබේ. දෙවන අදියර පළමු අධ්‍යයන වර්ෂයේ පළමු අර්ධ වාර්ෂිකය මුළුල්ලෙහි ක්‍රියාත්මක කිරීමට ද බලපොරෝතතු වේ.

මෙම වසරෙහි නම්නිකරණ වැඩසටහනේ සමායෝජක ලෙස ආර්ථිකවිද්‍යා අධ්‍යයනාංශයේ ආචාර්ය ශිරන්ත හීන්කෙන්ද මහත්මා කටයුතු කල අතර 2018 වර්ෂයේ නම්නිකරණ කමිටුවේ සහයෝගිත්වය මත සියලු කටයුතු සංවිධානය කෙරුණි.

නම්නිකරණ වැඩසටහන සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර සඳහා පිවිසෙන්න: නම්නිකරණ වැඩසටහන 2018 >>


 

Upcoming Events

 1. Monday Talk at Cultural Center

  September 21 @ 4:00 pm - October 12 @ 6:00 pm
 2. 46th Convocation of the University of Sri Jayewardenepura 2020

  November 2 @ 8:00 am - November 3 @ 5:00 pm
 3. 7th International Conference on Multidisciplinary Approaches 2020

  December 8 - December 10
 4. 17th International Conference on Business Management (ICBM) – 2020

  December 10 - December 11
 5. 2nd International Conference on Intangible Cultural Heritage

  December 18 @ 8:00 am - December 19 @ 5:00 pm

Recent Posts

Inauguration of the Orientation Program for the New Intake of the FHSS 2018

Inauguration Ceremony of the Orientation program, for the new intake of the Faculty of Humanities and Social Sciences – 2018 was held on 20th April 2018 at the Bandaranayaka hall. The ceremony was graced by the Dean of the Faculty of Humanities and Social Sciences; Prof. D. P. S. Chandrakumara, Dean of the Faculty of Engineering; Dr. S. A. A. M. Subasinghe, Dean of the Faculty of Applied Sciences; Prof. Sudantha Liyanage, Dean of the Faculty of Technology; Prof. P. B. Mandawala, Registrar, Mr. Britto K. Gnanasiri. As well as Heads of Departments and academic members of the faculty participated in the inauguration ceremony.

The first phase of the Orientation program will be taken place until the 22nd April 2018 including various academic and cultural events focusing on providing general knowledge on the University, Faculty and the Departments. The second phase of the Orientation program has been organized to be taken place until the end of the First semester of the first academic year.

This year’s orientation program was organized with the coordination of Dr. Shirantha Heenkenda, Senior Lecturer of the Department of Economics, with the assistance of the Orientation committee of the FHSS 2018.

For more information on the orientation program 2018 please visit : Orientation Program FHSS >>

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

 1. Monday Talk at Cultural Center

  September 21 @ 4:00 pm - October 12 @ 6:00 pm
 2. 46th Convocation of the University of Sri Jayewardenepura 2020

  November 2 @ 8:00 am - November 3 @ 5:00 pm
 3. 7th International Conference on Multidisciplinary Approaches 2020

  December 8 - December 10
 4. 17th International Conference on Business Management (ICBM) – 2020

  December 10 - December 11
 5. 2nd International Conference on Intangible Cultural Heritage

  December 18 @ 8:00 am - December 19 @ 5:00 pm

Recent Posts