ඉංග්‍රීසි හා වාග්විද්‍යා අධ්‍යයනාංශයේ SPARK සඟරාව දියත් කිරීම

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පිඨයේ ඉංග්‍රීසි හා වාග්විද්‍යා අධ්‍යයනාංශයේ SPARK සඟරාව දියත් කිරීම 2019 ජූනි මස 31 වන දින සිදු කරන ලදී.
මෙම සඟරාව ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයීය උපකුලපති මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතා හට ඉදිරිපත් කළ අතර මෙම අවස්ථාවට පීඨාධිපතිවරුන්ද අධ්‍යනාංශ ප්‍රධානීන්ද ආචාර්යවරුන්ද සහභාගී විය.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

News