මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පිඨයේ නම්නිකරණ වැඩසටහන කල්යයි

මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පිඨයේ 2018/2019 නව වර්ෂයට අදාල නවක සිසුන් බඳවා ගැනීම සහ නම්නිකරණ වැඩසටහන දින නියමයකින් තොරව කල් දමා තිබේ. 

2019/2019 වර්ෂයට අදාල නවක සිසුන් බඳවා ගැනීම සහ නම්නිකරණ වැඩසටහන 2018 මාර්තු මස 2 වන දිනට යෙදී තුබුණි.

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
About the author

The Founder of webclanka ( http://www.chamara.webclanka.com/ )

News