ඉංග්‍රීසි අධ්‍යයනාංශයේ සකුන්තලා දිල්රුක්ෂි ජපානයට

මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජ විද්‍යා පිඨයේ ඉංග්‍රීසි අධ්‍යයනාංශයේ උපාධි අපේක්ෂිකා බී. සකුන්තලා දිල්රුක්ෂි 2017 නොවැම්බර් මස 27 වැනිදා සිට දෙසැම්බර් මස 05 වැනිදා දක්වා ජපානයේ පැවති වැඩසටහනක් සඳහා විශ්විද්‍යාලය නියෝජනය කරමින් සහභාගිවිය.

වැඩිදුර විස්තර : www.sjp.ac.lk/humanities-and-social-science/sakunthala-dilrukshi-dept-english-participates-jenesys-2017/