ඉංග්‍රීසි අධ්‍යයනාංශයේ සකුන්තලා දිල්රුක්ෂි ජපානයට

මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජ විද්‍යා පිඨයේ ඉංග්‍රීසි අධ්‍යයනාංශයේ උපාධි අපේක්ෂිකා බී. සකුන්තලා දිල්රුක්ෂි 2017 නොවැම්බර් මස 27 වැනිදා සිට දෙසැම්බර් මස 05 වැනිදා දක්වා ජපානයේ පැවති වැඩසටහනක් සඳහා විශ්විද්‍යාලය නියෝජනය කරමින් සහභාගිවිය.

වැඩිදුර විස්තර : www.sjp.ac.lk/humanities-and-social-science/sakunthala-dilrukshi-dept-english-participates-jenesys-2017/

Upcoming Events

 1. Touch the Peak – J’pura annual online job fair and workshop 2020

  September 11 @ 8:00 am - September 25 @ 5:00 pm
 2. Monday Talk at Cultural Center

  September 21 @ 4:00 pm - October 12 @ 6:00 pm
 3. 46th Convocation of the University of Sri Jayewardenepura 2020

  November 2 @ 8:00 am - November 3 @ 5:00 pm
 4. 7th International Conference on Multidisciplinary Approaches 2020

  December 8 - December 10
 5. 17th International Conference on Business Management (ICBM) – 2020

  December 10 - December 11

Recent Posts

Sakunthala Dilrukshi of Dept of English participates in JENESYS 2017

Ms. B. Sakunthala Dilrukshi undergraduate of the Department of English in the Faculty of Humanities and Social Sciences has been selected to participate in JENESYS 2017, SAARC the 1st Batch: Economic Cooperation which was organized by the JICE or Japan International Cooperation Center in Japan. The program was held in several cities of Japan such as Tokyo and Fukushima from 27th of November to 5th of December 2017 with the participation of representatives from all the SAARC countries. About 11 university students and 4 high school students with a supervisor from each country participated in the program. The main objective of the program was to promote the knowledge of the economic cooperation in Japan among the other SAARC countries and develop the bond between all. Various programs such as lectures, visits and workshops were done related to the theme. At the end of the program each participant was awarded with the JENESYS Participation Certificate under the inspection of the JICE and all the embassies of the SAARC countries.

Ms. B. Sakunthala Dilrukshi was first nominated by the university as the applicant from USJP considering her victory at the all Island Japanese Speech Contest 2017 and the background of the overall Japanese language education. After that, the Embassy of Japan in Sri Lanka had conducted an interview for all the applicants and based on the performance at the interview one or two applicants from each university were selected.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

 1. Touch the Peak – J’pura annual online job fair and workshop 2020

  September 11 @ 8:00 am - September 25 @ 5:00 pm
 2. Monday Talk at Cultural Center

  September 21 @ 4:00 pm - October 12 @ 6:00 pm
 3. 46th Convocation of the University of Sri Jayewardenepura 2020

  November 2 @ 8:00 am - November 3 @ 5:00 pm
 4. 7th International Conference on Multidisciplinary Approaches 2020

  December 8 - December 10
 5. 17th International Conference on Business Management (ICBM) – 2020

  December 10 - December 11

Recent Posts