පර්යේෂණ ශබ්දකෝෂ ව්‍යාපෘතිය සඳහා වැඩමුළුවක්

මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජවිද්‍යා පීඨයේ බහු විෂයියක පර්යේෂණ මධ්‍යස්ථානයේ පර්යේෂණ ශබ්දකෝෂ ව්‍යාපෘතිය සඳහා වූ වැඩමුළුවක් 2017 දෙසැම්බර් මස 22 වන දින මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජ විද්‍යා පීඨයේ පීඨාධිපති මහාචාර්ය ඩී. පී. එස්. චන්ද්‍රකුමාර මහතා ඇතුළු සම්භාවනීය පිරිසකගේ සහභාගීත්වයෙන් පැවැත්විය.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

News