නවෝත්පාදන, නව්‍යකරණ සහ ව්‍යපාර නිර්මාණ කවුන්සිලය පුවත්පත් සාකච්ඡාවක් පවත්වයි.

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ නවෝත්පාදන, නව්‍යකරණ සහ ව්‍යපාර නිර්මාණ කවුන්සිලය මඟින් 2019 ජනවාරි 25 වන දින සාකච්ඡාවක් පවත්වන ලදී. එහිදී ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයීය 60 වන ජුබිලි සංවත්සරයට සමගාමීව බණ්ඩාරනායක සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේදී 2019 අප්‍රියෙල් මස 2 හා 3 වන දින පැවැත්වීමට නියමිත නවෝත්පාදන, නව්‍යකරණ තරඟාවලිය හා ප්‍රදර්ශනය පිලිබඳ සාකච්ඡා කරන ලදී. මෙම පුවත්පත් සාකච්ඡාවට ශ්‍රී ජයවර්ධපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ උපකුලපති ජෙය්ෂ්ඨ මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතාද, නවෝත්පාදන, නව්‍යකරණ සහ ව්‍යපාර නිර්මාණ කවුන්සිලයේ නිලධාරී මහත්ම මහත්මීන්ද, අධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩල සාමාජික වරුන්ද, උපාධි අපේක්ෂක සිසුන්ද සහභාගී විය. එහිදී එම සිසුන් ඔවුන්ගේ නව සොයාගැනීම් සමාජයේ අභිවෘධිය සඳහා යොදා ගන්නා ආකාරය පිළිබඳවද සාකච්ඡා කළහ.

වැඩිදුර තොරතුරු සඳහා:
නවෝත්පාදන, නව්‍යකරණ සහ ව්‍යපාර නිර්මාණ කවුන්සිලය
http://innovation.sjp.ac.lk/

නවෝත්පාදන, නව්‍යකරණ ප්‍රදර්ශනය
http://innovation.sjp.ac.lk/exhibition/

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

News