නවෝත්පාදන, නව්‍යකරණ සහ ව්‍යපාර නිර්මාණ කවුන්සිලය, නැනෝ තාක්ෂණ ආයතනයේ සංචාරයක

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ උපකුලපති මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතා සහ  ශ්‍රී ලංකා නැනෝ තාක්ෂණ ආයතනයේ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී හරීන් ද සිල්වා මහතා අතර පැවති සුහදශීලි කතාබහක ප්‍රතිපලයක් ලෙස ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ නවෝත්පාදන, නව්‍යකරණ සහ ව්‍යපාර නිර්මාණ කවුන්සිලය 2018 ජුනි මස 06 වැනිදා ශ්‍රී ලංකා නැනෝ තාක්ෂණ ආයතනයේ සංචාරයක නිරත විය.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

News