ජපුර සහ එයාටෙල් ආයතනය අතර ව්‍යාපාර සහයෝගිතා වැඩසටහනක්

ජපුර සහ එයාටෙල් ආයතනය විසින් ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ කළමනාකරණ අධ්‍යයන හා වාණිජ විද්‍යා පිඨයේ අලෙවි කළමනාකරණ අධ්‍යයනාංශයේ උපාධි අපේක්ෂකයින් සඳහා ව්‍යාපාර සහයෝගිතා වැඩසටහනක් ආරම්භ කල අතර ඒ හරහා  උපාධි අපේක්ෂකයින්ට ක්ෂේත්‍රය පිලිබඳ පුළුල් අවබෝධයක් ලබා ගැනීමේ ඉඩහසර හිමිවී ඇත.

ග්‍රාහක ප්‍රමාණය අනුව ලොව 3 වැනියට විශාලතම ජංගම දුරකථන ජාලය වන එයාටෙල් ආයතනය අතර සිදු වන මෙම සහයෝගිතා වැඩසටහන පිලිබඳ වැඩිදුර විස්තර දැනගැනීම සඳහා පිවිසෙන්න : www.sjp.ac.lk/news/usjp-ties-airtels-industry-partnership-program/

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

News