හිරුෂාන් සිසුවාගේ ඉක්මන් සුවය පතා විශේෂ දේව මෙහෙයක් සහ බෝධි පූජාවක් ඔහුගේ විශ්වවිද්‍යාලයීය මිතුරන් විසින් පවත්වයි

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ කළමනාකරණ හා වාණිජ විද්‍යා පීඨයේ පසිඳු හිරුෂාන් සිසුවාගේ ඉක්මන් සුවය පතා ඔහුගේ විශ්වවිද්‍යාලයීය මිතුරන් විසින් සංවිධානය කරන ලද බෝධි පූජාවක් විශ්වවිද්‍යාලයීය බුදු කුටියේදී පැවැත්විණ.

තවද එම සිසුවාගේ ඉක්මන් සුවය පතා විශ්වවිද්‍යාලයීය මිතුරන් විසින් ඔප්පු කරන ලද විශේෂ දිව්‍ය පූජාවක් කොළඹ අගරදගුරු නිවසේ දෙව් මැදුරේදී අතිගරු මැක්ස්වෙල් සිල්වා රදගුරු තුමන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්විණ.

ඔහුගේ මිතුරන් ඇතුළු සියලු විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රජාව පසිඳු හිරුෂාන් සිසුවාට ඉක්මන් සුවය ප්‍රාර්ථනා කර සිටියි.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

News