ව්‍යාපාර ආර්ථික විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ බාහිර පුහුණු වැඩසටහන 2019

ව්‍යාපාර ආර්ථික විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ බාහිර පුහුණු වැඩසටහන 2019 ජූලි 15 සහ 16 යන දිනවල දඹුල්ල රංගිරි ඇක්වා ඇඩ්වෙන්චර් කඳවුරේදී පැවැත්විණි. දෙපාර්තමේන්තුවේ දෙවන වසරේ සිසුන් සඳහා නිපුණතා සංවර්ධන හා වෘත්තීය පුහුණු අමාත්‍යාංශයේ සහයෝගයෙන් මෙම වැඩසටහන සංවිධානය කරන ලදී.
විවිධ ක්‍රියාකාරකම් හා ක්‍රීඩා වලට සහභාගී වීමෙන් සිසුන්ට නායකත්ව වටිනාකම් සහ ඔවුන්ගේ සැඟවුණු කුසලතා ගවේෂණය කිරීමට හැකි විය. ඊට අමතරව, විවිධාකාර මෘදු කුසලතා පෝෂණය කිරීමට, ඔවුන්ගේ පෞරුෂත්වය වැඩි දියුණු කිරීමට සහ ධනාත්මක ආකල්ප වර්ධනය කිරීමට සහභාගිවූවන්ට මෙම පුහුණු වැඩසටහන උදව් විය.

 

Category Posts

Out Bound Training Program by the Department of Business Economics 2019

Out Bound Training Program of the Department of Business Economics was held on 15th and 16th, July 2019 at Rangiri Aqua Adventure Camp, Dambulla. The program was organized by the department in collaboration with the Ministry of Skills Development and Vocational Training for second year students of the department. The program was specifically designed to achieve the following outcomes by the students.

  • To improve Rational Decision Making
  • To develop Effective Communication
  • To encourage Team Building
  • To direct towards the Goal Orientation
  • To cope up with Challenges
  • To manage and recognize People’s Skills
  • To develop students’ Aesthetic Skills
  • To train students on Professional Etiquette

By participating in diverse activities and games, the students were able to explore leadership values and their hidden talents. In addition, participants were helped to nurture a wide variety of soft skills, improve their personality and inculcate positive attitudes.

 

Category Posts