ව්‍යාපාර ආර්ථික විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ බාහිර පුහුණු වැඩසටහන 2019

ව්‍යාපාර ආර්ථික විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ බාහිර පුහුණු වැඩසටහන 2019 ජූලි 15 සහ 16 යන දිනවල දඹුල්ල රංගිරි ඇක්වා ඇඩ්වෙන්චර් කඳවුරේදී පැවැත්විණි. දෙපාර්තමේන්තුවේ දෙවන වසරේ සිසුන් සඳහා නිපුණතා සංවර්ධන හා වෘත්තීය පුහුණු අමාත්‍යාංශයේ සහයෝගයෙන් මෙම වැඩසටහන සංවිධානය කරන ලදී.
විවිධ ක්‍රියාකාරකම් හා ක්‍රීඩා වලට සහභාගී වීමෙන් සිසුන්ට නායකත්ව වටිනාකම් සහ ඔවුන්ගේ සැඟවුණු කුසලතා ගවේෂණය කිරීමට හැකි විය. ඊට අමතරව, විවිධාකාර මෘදු කුසලතා පෝෂණය කිරීමට, ඔවුන්ගේ පෞරුෂත්වය වැඩි දියුණු කිරීමට සහ ධනාත්මක ආකල්ප වර්ධනය කිරීමට සහභාගිවූවන්ට මෙම පුහුණු වැඩසටහන උදව් විය.

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

Recent Posts