ජපුර වෘත්තිමය දක්ෂතා සම්මාන 2018 ට සමගාමිව රැකියා අයදුම්පත්‍ර ප්‍රදර්ශනය සහ සායනය

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ වෘත්තීය මාර්ගෝපදේශ ඒකකය විසින් සංවිධානය කරන ජපුර වෘත්තිමය දක්ෂතා සම්මාන 2018  වැඩසටහනට සමගාමිව රැකියා අයදුම්පත්‍ර ප්‍රදර්ශනයක් සහ සායනයක් 2018 ජුලි මස 26 වැනිදා පැවැත්විය.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

News