2018 අයවැය යෝජනා පිළිබඳ විවාදය

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ කළමනාකරණ අධ්‍යයන හා වාණිජවිද්‍යා පිඨයේ ව්‍යාපාරික ආර්ථික විද්‍යා අධ්‍යයනාංශය විසින් දෙවන වසරේ උපාධි අපේක්ෂකයින් සඳහා සංවිධානය කරන ලද “2018 අයවැය යෝජනා” පිළිබඳ විවාදයක් 2018 ජනවාරි මස 28 වැනිදා පැවැත්විය.

Category Posts

Debate on 2018 Budget Proposals

Department of Business Economics organized a series of debate sessions on 2018 Budget Proposals of Sri Lanka and it was held on the 22nd January 2018 at the premises of Faculty of Management Studies and Commerce. This event was organized with the aim of enhancing the knowledge on macroeconomic matters of the country while improving the skills of team work, leadership, critical thinking, policy making and communication skills of the second year undergraduates of the faculty. The debate sessions have been scheduled under two debate motions; ‘Is the 2018 budget directed towards a Blue-Green economy or not?’ and ‘Does the budget 2018 enable Sri Lanka to attract FDIs or not?’.

Category Posts