2018 අයවැය යෝජනා පිළිබඳ විවාදය

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ කළමනාකරණ අධ්‍යයන හා වාණිජවිද්‍යා පිඨයේ ව්‍යාපාරික ආර්ථික විද්‍යා අධ්‍යයනාංශය විසින් දෙවන වසරේ උපාධි අපේක්ෂකයින් සඳහා සංවිධානය කරන ලද “2018 අයවැය යෝජනා” පිළිබඳ විවාදයක් 2018 ජනවාරි මස 28 වැනිදා පැවැත්විය.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

Recent Posts