විදුදැය රිට්ස්බරි අන්තර්පාසල් පිහුනුම් ශුරතාවය 2018

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ ශාරීරික අධ්‍යයනාංශය සංවිධානය කරන ලද “විදුදැය රිට්ස්බරි අන්තර්පාසල් පිහුනුම් ශුරතාවය” ශ්‍රී ලංකාවේ විශාලත පිහිනුම් තටාකය වන ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ පිහිනුම් තටාකයේදී 2018 ජනවාරි මස 27 සහ 28 පැවැත්විය.

විදුදැය රිට්ස්බරි අන්තර්පාසල් පිහුනුම් ශුරතාවය 2018 සඳහා අනුග්‍රහය ශ්‍රී ලංකාවේ අංක එකේ චොකලට් වර්ගය “රිට්ස්බරි” වන අතර තරඟාවලිය පිලිබඳ දැනුවත් කිරීමේ මාධ්‍ය හමුවක් පසුගියදා පැවැත්විය.

Category Posts

Vidudaya Ritzbury Inter School Swimming Championship 2018

Vidudaya Ritzbury Inter School Swimming Championship-2018 organized by the Department of Physical Education & the Sports Council of University of Sri Jayewardenepura together with its main sponsorship partner Ritzbury Chocolates was taken place on 27th and 28th January 2018 at the University Swimming Pool Complex. There were 96 individual events and 24 relay events with under 9, 11,13,15,17 and 19 year competitors vying for junior, senior and overall championship trophies.

Prof. Sudantha Liyanage, Acting Vice Chancellor of the University of Sri Jayewardenepura (Dean of the Faculty of Applied Sciences), participate in the event as the chief guest. Prof. Pradeep M. Jayaweera, Chairman of the Sport Advisory Board, Mrs. Nishanthi Vidanage, Director of the Department of Physical Education, Mr. Nilupul De Silva, Marketing Manager of CBL Foods International (PVT) Ltd, Mr. Aruna Liyanapathirana, Assistant Broad Manager, Ritzbury, Mr. Punchihewa Rathnayaka, Assistant Promotion Manager, Ritzbury, Mr. Sudarshana Keerthirathne, Tournament Secretary, Members of the Sports Advisory Board, , Alumni members as well as academics members of the Department of Physical Education and Sport Council participated in the Inter School Swimming Championship 2018.

Category Posts