ජපුර සහ ප්‍රසිද්ධ විගණන සමාගමක් අතර අවබෝධතා ගිවිසුමක්

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ කළමනාකරණ අධ්‍යයන හා වාණිජවිද්‍යා පිඨයේ ගිණුම්කරණ අධ්‍යනාංශය සහ ප්‍රසිද්ධ විගණන සමාගමක් අතර අවබෝධතා ගිවිසුමකට අත්සන් තැබීම 2018 මාර්තු මස 22 වැනිදා සිදුවිය. මේ හරහා ගිණුම්කරණ අධ්‍යනාංශයේ සිසුන්ගේ වෘත්තීය පුහුණු වැඩසටහන සාර්ථක කරගැනීමට අවකාශය සැලෙසෙනු ඇත.

මෙහිදී අදහස් දැක්වූ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ උපකුලපති මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතා ප්‍රකාශ කර සිටියේ ගිණුම්කරණ අධ්‍යනාංශය රට තුල වෙනසක් සිදු කර ඇති බවය.

වැඩිදුර විස්තර සඳහා පිවිසෙන්න : www.sjp.ac.lk/academic/dept-accounting-fmsc-sings-mou-deloitte-audit-firm/

Category Posts

Dept. of Accounting of FMSC signs MOU with Deloitte Audit Firm

The Department of Accounting of the Faculty of Management Studies and Commerce in the University of Sri Jayewardenepura signed a Memorandum of Understanding with the globally acclaimed audit firm Deloitte on the 22nd of March 2018. The partnership was forged with the intention of bridging the gap between the academic world and the industry. The partnership guarantees mutual benefit both to the university and the famed institution.

This partnership offers accounting students a chance to receive training in the professional arena prior to completing their degrees Thus the students will gain an idea about the industry while developing their soft skills, and other attributes that the industry requires.

Deloitte, one of the four top audit firms of the world boasts of a history of work and commitment that spans over 150 years. The organization is highly diversified in-terms of staff employing over 263,900 people in over 150 countries. The company provides services in areas such as:  audit, tax, legal, financial advisory, risk advisory and consulting services.

The University of Sri Jayewardenepura, much famed for the brilliance of its Management students, harbours the cream of the crop of the countries commerce stream students. The Department of Accounting of the Faculty of Management Studies offers students a rigorous programme of accounting complete with training.

“The University of Sri Jayewardenepura can be considered as a university that nurtures the best management students. For the last 25 years our expertise in this area has been immense. The department makes a difference in this country,” The Vice Chancellor of the University of Sri Jayewardenepura, Prof. Sampath Amaratunge said at the event.

He further stated that University encourages graduates to sit for professional qualifications and that many graduates of the University of Sri Jayewardenepura are in leading positions in the industry.

“We at this University are working for a mission; thereby I am sure we can go beyond your expectations. The standards of our students’ intellect are very high and they will perform and they will reach the targets you provide for targets are very important and I urge you to provide them with high targets,” He said.

Category Posts