ශ්‍රී ලංකා පර්යේෂණ අභියෝගය 2018 ජය ජ’පුරට

2018 පෙබරවාරි මස 15 වැනිදා කොළඹ හිල්ටන් හෝටලයේදී පැවති ශ්‍රී ලංකා වරලත් මුල්‍ය විශ්ලේෂකයන්ගේ සංගමය විසින් සංවිධානය කරන ලද ශ්‍රී ලංකා පර්යේෂණ අභියෝගය 2018 ජයග්‍රහණය නතු කරගැනීමට ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්විද්‍යාලීය කණ්ඩායම සමත්විය.

වැඩිදුර විස්තර : www.sjp.ac.lk/management-commerce/dept-finance-wins-cfa-research-challenge

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
About the author

The Founder of webclanka ( http://www.chamara.webclanka.com/ )

News