ආචාර්ය එම්. ෆොන්සේකා සහ ආචාර්ය ඒ. මානවඩුගේ යන ආචාර්යවරු විසින් පොතක් එළි දක්වයි.

‘ශාස්ත්‍ර ලේඛන සහ පර්යේෂණ වාර්තා සඳහා මගපෙන්වීම’ යන මැයෙන් ග්‍රන්ථයක් ආචාර්ය එම්. ෆොන්සේකා සහ ආචාර්ය ඒ. මානවඩුගේ යන ආචාර්යවරු 2019 මැයි මස 27 වන දින ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ උපකුලපති මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතා හට පිරිනමන ලදී.

වැඩිදුර විස්තර සඳහා : https://www.sjp.ac.lk/management-commerce/dr-m-fonseka-dr-manawaduge-launch-guide-academic-writing-research-reports/

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

News