අලෙවි කළමනාකරණය අධ්‍යයනාංශය සංවිධානය කරන රැකියා පොළෙන් ආරාධිත දේශනයක්

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ කළමනාකරණ අධ්‍යයන හා වාණිජවිද්‍යා පිඨයේ අලෙවි කළමනාකරණය අධ්‍යයනාංශය සංවිධානය කරන වාර්ෂික රැකියා පොළට සමගාමීව 2017 දෙසැම්බර් මස 19 වැනිදා නිරංජන පෙරේරා මහතා මෙහයවූ ආරාධිත දේශනයක් පැවැත්විය.

Recent Posts

INCEPTION 2018 – Guest Lecture Series on Career Development by Mr. Niranjan Perera

Guest lecture series organized concurrently to the INCEPTION 2018 – Annual Career Fair, by Marketing Management Association of Department of Marketing Management in the Faculty of Management and Commerce was held on 19th December at Taylor Hall of the Faculty. Gust Lecture was conducted by Mr. Niranjan Perera focusing on the areas such as CV preparation, interview facing, job stress handling, career selection, personality building etc., that are important for the marketing undergraduates in their future career development.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Recent Posts