මහාචාර්ය ඕපාත මහතාගෙන් මානව සම්පත් කළමනාකරණය පිලිබඳ නවෝත්පාදනීය පෙළ පොතක්

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ කළමනාකරණ අධ්‍යයන හා වාණිජවිද්‍යා පිඨයේ මානව සම්පත් කළමනාකරණ අධ්‍යනාංශයේ ජෙය්ෂ්ඨ මහාචාර්ය එච්.එච්.ඩී.එන්.පී. ඕපාත මහතා තිරසාර මානව සම්පත් කළමනාකරණය යන මැයෙන් නව පොතක් 2019 ජනවාරි මස 7 වනදා ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ කළමනාකරණ අධ්‍යයන හා වාණිජවිද්‍යා පිඨයේදී සරල විධිමත් උත්සවයකදී එළි දක්වන ලදී. එහිදී පාලි හා බෞද්ධ අධ්‍යයනාංශ ප්‍රධානී මහාචාර්ය පූජ්‍ය විජිත ධම්ම ස්වාමින්වහන්සේටද, ආචාර්ය පූජ්‍ය යසස්සි ස්වාමින්වහන්සේටද, ශ්‍රී ජයවර්ධපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ උපකුලපති ජෙය්ෂ්ඨ මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතාටද තවත් සහභාගී වූ සම්භාවනීය ආරාධිත අමුත්තන් හටද මෙම නව පුස්තකය පිළිගැන්වීම සිදු කෙරිණි.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

News