මොනෑෂ් ව්‍යාපාර පාසලේ ජ’පුර චාරිකාව

ඕස්ට්‍රේලියාවේ මොනෑෂ් ව්‍යාපාර පාසල සහ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය අතර අත්සන් තැබුණු අවබෝධතා ගිවිසුමට අනුව මොනෑෂ් ව්‍යාපාර පාසලේ ජ’පුර චාරිකාව සඳහා ඕස්ට්‍රේලියාවේ “මොනෑෂ් ව්‍යාපාර පාසලේ” අධ්‍යයන සාමාජිකයින් 5 දෙනකු සහ පශ්චාත් උපාධි අපේක්ෂකයින් ඇතුළු උපාධි අපේක්ෂකයින් 35 කගෙන් සැදුම්ලත් නියෝජිත කණඩායමක් සහභාගී වූ අතර ඔවුන් සඳහා සත්කාරකත්වය දක්වනු ලැබුවේ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයි. මේ වැඩසටහන 2018 පෙබරවාරි මස 4 වැනිදා සිට 17 වැනිදා දක්වා පැවැත්විය.

වැඩිදුර විස්තර සඳහා පිවිසෙන්න : http://www.sjp.ac.lk/news/monash-study-tour-usjp/

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

News