මහාචාර්ය එච්. එම්. ඒ. හේරත් වාර්ෂික අනුස්මරණ දේශනය

මහාචාර්ය එච්. එම්. ඒ. හේරත් වාර්ෂික අනුස්මරණ දේශනය පසුගිය ජනවාරි මස 31 වනදා ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයීය මුණසිංහ ශාලාවේදී සාර්ථකව පැවැත්විණ. මෙය රාජ්‍ය පරිපාලන අධ්‍යනාංශය සහ රාජ්‍ය පරිපාලන ආදි ශිෂ්‍ය සංගමය සමඟ එක්ව සංවිධානය කරන ලදී. මෙම අවස්ථාවට කළමනාකරණ අධ්‍යයන හා වාණිජවිද්‍යා පීඨයේ පීඨාධිපති ආචාර්ය අනුර කුමාර මහතා ඇතුළු තවත් සම්භාවනීය පිරිසක් සහභාගී විය.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

News