කළමනාකරණ පිඨයේ අධ්‍යයන සාමාජිකයන්ට වැඩමුළුවක්

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ කළමනාකරණ අධ්‍යයන හා වාණිජ විද්‍යා පිඨයේ අධ්‍යයන සාමාජිකයන් වෙනුවෙන් පිඨය විසන් සංවිධානය කරන ලද වැඩමුළුවක් 2018 අගෝස්තු මස 25 වැනිදා වස්කඩුව “සිට්‍රස්” හෝටලයේදී පැවැත්විය. වාර්ෂිකව සංවිධානය කරන මෙම වැඩමුළුව මඟින් අධ්‍යයන සාමාජිකයන්ට පිඨයේ වර්තමාන තත්වය සහ ඉගැන්වීමේ ක්‍රම පිලිබඳ අදහස් හුවමාරු කරගැනීමේ අවස්ථාව උදාවේ.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

News