වර්ධනය වන වෛරස් අසාදන පිලිබඳ සමුළුව 2018

වර්ධනය වන වෛරස් අසාදන පිලිබඳ සමුළුව 2018, ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ ඩෙංගු පර්යේෂණ මධ්‍යස්ථානය සහ ඕස්ට්‍රේලියානු විද්‍යාගාර ආයතනයක් සමඟ එක්ව සංවිධානය කල අතර එය 2018 සැප්තැම්බර් මස 20 සහ 21 දෙදින ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේදී පැවැත්වූ අතර එහි මුලික අරමුණ වුයේ වර්ධනය වන වෛරස් අසාදන සඳහා තිරසාර විසදුම් සහිත පර්යේෂණ සිදු කරන විද්‍යාඥයින් එකට මුණගැසිමයි.

Category Posts

Symposium on Emerging Viral Infections 2018

Symposium on Emerging Viral Infections collaboratively organized by the center for Dengue Research (CDR), University of Sri Jayewardenepura and the Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory (VIDRL), Doherty Institute, Melbourne, Australia was held on 20th and 21st September 2018 at University of Sri Jayewardenepura. The aim of this conference was to bring together global experts who actively carry out research in the field of emerging viral infections to find out long-lasting solutions to these infections. Prof. Surangi Yasawardene, Dean of the Faculty of Medical Sciences, and distinguished speakers such as Dr. Mike Catton; Director of the Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory, Dr. Julian Druce: Head of Virus Identification Laboratory, Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory etc. graced the event.

In addition, the event was attended by Dr. Neelika Malavige (Director of CDR), Prof. Krishan Deheragoda (Member of BOM), Dr. Chandima Jeewandara (Member of BOM), Dr. Vathsala Jayasuriya (Member of BOM) and academic members representing both of the University of Sri Jayewardenepura and Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory (VIDRL), Doherty Institute, Melbourne.

Category Posts