කැලිෆෝනියා විශ්වවිද්‍යාලය සහ ජපුර අතර ඒකාබද්ධ පර්යේෂණ සහ පුහුණු ව්‍යාපෘති වෙනුවෙන් ඉදිරි පියවරක්

(වමේ සිට; මහාචාර්ය බි.ජි.ඩි.එන්.කේ. ද සිල්වා මහතා, මහාචාර්ය අතුල බි. ආටියගල මහතා, මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතා සහ මහාචාර්ය රනිල් ද සිල්වා)

මහාචාර්ය රනිල් ද සිල්වා මහතාගේ ආරාධනාවකට අනුව 2018 ජුලි මස 19 වැනිදා ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයට පැමිණි මහාචාර්ය අතුල බි. ආටියගල මහතා සමඟ කෙරුණු ඵලදායි සාකච්ඡාවන්ට අනුව ඉදිරියේදී ලෝක විශ්වවිද්‍යාල ශ්‍රේණිගත කිරීම් වල 15 වැනි ස්ථානය හිමි (2019 ශ්‍රේණිගත කිරීම්) බර්ක්ලි හි කැලිෆෝනියා විශ්වවිද්‍යාලය සහ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය අතර ඒකාබද්ධ පර්යේෂණ සහ පුහුණු ව්‍යාපෘති සිදු වනු ඇත.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

News