ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලය සහ දකුණු ආසියානු විශ්ව විද්‍යාලය අතර අවබෝධතා ගිවිසුමක්

WCUP ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂ මහාචාර්ය රනිල් ද සිල්වා මහතා දකුණු ආසියානු විශ්ව විද්‍යාලයේ පැවති සමුළුවකදී  “සාර්ක් ජෛව-බැංකු ජාලය: ස්නායු විද්‍යාව හා පෝෂණවේදී පර්යේෂණවල ශ්‍රී ලාංකික අත්දැකීම්” මැයෙන් කථනයක් 2019 මාර්තු මස 15 වනදා පැවැත්වූ අතර එහිදී ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලය සහ දකුණු ආසියානු විශ්ව විද්‍යාලය අතර අවබෝධතා ගිවිසුමක් නුදුරු අනාගතයේ අත්සන් තැබීමට සාර්ථක සාකච්ඡා පවත්වා ඇත.

වම්පස ඡායා රූපය:  දකුණේ සිට පිළිවෙලින්, මහාචාර්ය රනිල්ද සිල්වා මහතා , මහාචාර්ය කවිතා ඒ. ශර්මා මහත්මිය , මහාචාර්ය සෙන්දිල්  වේනුගොපාල්  මහතා  දකුණුපස ඡායා රූපය: මහාචාර්ය රනිල්ද සිල්වා මහතා 

ඡායා රූප: මහාචාර්ය රනිල්ද සිල්වා මහතා

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

News