ඉංජිනේරු පීඨ පරිශ්‍රය විවෘත කිරීමේ උත්සවය

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ ඉංජිනේරු පීඨ පරිශ්‍රය විවෘත කිරීමේ උත්සවය උපකුලපති මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ඉංජිනේරු පීඨයේ පීඨාධිපති ඇතුලු ආචාර්ය මණ්ඩලයේ හා අනධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩලයේ සහභාගීත්වයෙන් 2016.09.28 වන දින උත්සවාකාරයෙන් පවත්වන ලදි.

Category Posts