කෘමි විද්‍යාව පිළිබද ගෝලීය සම්මේලනය 2016

Global Entomology conference 2016
ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලය සහ සෙන්චරි ෆවුන්ඩේෂන් (Century Foundation) ආයතනය එක්ව සංවිධානය කරන ලද කෘමි විද්‍යාව පිළිබද ගෝලීය සම්මේලනය 2016 අගෝස්තු මස 22,23 සහ 24 දිනයන් හි දී කොළඹ ගලධාරී හෝටලයේදී පැවැත්විය. මෙම සම්මේලනයේ ප්‍රධාන අරමුණ වූයේ කෘමි ලෝකය පිළිබද පර්යේෂණ හා සංවර්ධන කටයුතු වල නූතන ප්‍රවණතා හදුනා ගැනීමයි. උද්භිද විද්‍යා අධ්‍යනාංශයේ අංශ ප්‍රධාන මහාචාර්ය සදුන් සෙනරත්, සත්ව විද්‍යා අධ්‍යනාංශයේ අංශ ප්‍රධාන මහාචාර්ය එම්. එම්. පද්මලාල්, ආචාර්ය එස්. කරුණාරත්න සහ ආචාර්ය රූපිකා පෙරේරා මෙම සම්මේලනයේ සංවිධායක මණ්ඩලයේ සාමාජිකත්වය දැරීය.

Category Posts