ශ්‍රී ලංකා විශ්වවිද්‍යාල ක්‍රීඩා ( Slug ) 2016 හි ගිනි සිළුව ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්විද්‍යාලයට

Torch Relay of SLUG 2016 vc

2016 අගෝස්තු 30 වන දින ශ්‍රී ලංකා විශ්වවිද්‍යාල ක්‍රීඩා ( Slug ) 2016 හි ගිනි සිළුව ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්විද්‍යාලයට ළගාවිය. මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලය විසින් එය අප ක්‍රීඩකයින් වෙත බාරදුන් අතර ඉන් පසු එය සෞන්දර්ය හා කලා විශ්වවිද්‍යාලීය සිසුන් අතට පත් කරන ලදී. මෙම ගිනි සිළුව අගෝස්තු 26 වැනි දින යාපනය විශ්විද්‍යාලයෙන් ආරම්භ වූ අතර එය Slug 2016 හි විවෘත කිරීමේ උත්සවයේදී කටාරම දැල්වීම සදහා කුලියාපිටිය වයඹ විශ්විද්‍යාලය වෙත ළගා වන්නේය.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

News