ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයිය 42 වන උපාධි ප්‍රධානෝත්සවය

convercation 42

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයිය 42 වන උපාධි ප්‍රධානෝත්සවය අගෝස්තු මස 2-3 යන දෙදින බණ්ඩාරනායක අනුස්මරණ ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේදී පැවැත්වීණි.

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයීය 42 වන උපාධි ප්‍රදානෝත්සවයේ පෙළගැස්ම – 2016

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයීය 42 වන උපාධි ප්‍රදානෝත්සවයේ පෙළගැස්ම – 2016

සැසිය දිනය සහ වේලාව පීඨය උපාධිලාභීන් ගණන
පළමු සැසිය 2016.08.02
පෙ.ව. 08.30 සිට පෙ.ව. 11.30
මානව ශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පීඨය (01 කණ්ඩායම) 514 (විශේෂවේදී)
දෙවන සැසිය 2016.08.02
ප.ව. 01.00 සිට ප.ව. 3.00
මානව ශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පීඨය (02 කණ්ඩායම) 161 (සාමාන්‍ය)
පශ්චාද් උපාධි අධ්‍යයන පීඨය 302
තෙවන සැසිය 2016.08.02
ප.ව. 4.00 සිට ප.ව. 06.30
ව්‍යවහාරික විද්‍යා පීඨය 513
සිව්වන සැසිය 2016.08.03
පෙ.ව. 8.30 සිට මධ්‍යහ්න 11.30
කළමණාකරණ අධ්‍යයන හා වාණිජ විද්‍යා පීඨය (01 කණ්ඩායම) 486
පස්වන සැසිය 2016.08.03
ප.ව. 1.00 සිට ප.ව. 3.30
කළමණාකරණ අධ්‍යයන හා වාණිජ විද්‍යා පීඨය (02 කණ්ඩායම) 471
හයවන සැසිය 2016.08.03
ප.ව. 4.30 සිට ප.ව. 6.30
කළමණාකරණ අධ්‍යයන හා වාණිජ විද්‍යා පීඨය (03 කණ්ඩායම) 194
වෛද්‍ය විද්‍යා පීඨය 255

 

 

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයීය 42 වන උපාධි ප්‍රදානෝත්සවයේ පෙළගැස්ම – 2016

සැසිය දිනය සහ වේලාව පීඨය උපාධිලාභීන් ගණන
පළමු සැසිය 2016.08.02
පෙ.ව. 08.30 සිට පෙ.ව. 11.30
මානව ශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පීඨය (01 කණ්ඩායම) 514 (විශේෂවේදී)
දෙවන සැසිය 2016.08.02
ප.ව. 01.00 සිට ප.ව. 3.00
මානව ශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පීඨය (02 කණ්ඩායම) 161 (සාමාන්‍ය)
පශ්චාද් උපාධි අධ්‍යයන පීඨය 302
තෙවන සැසිය 2016.08.02
ප.ව. 4.00 සිට ප.ව. 06.30
ව්‍යවහාරික විද්‍යා පීඨය 513
සිව්වන සැසිය 2016.08.03
පෙ.ව. 8.30 සිට මධ්‍යහ්න 11.30
කළමණාකරණ අධ්‍යයන හා වාණිජ විද්‍යා පීඨය (01 කණ්ඩායම) 486
පස්වන සැසිය 2016.08.03
ප.ව. 1.00 සිට ප.ව. 3.30
කළමණාකරණ අධ්‍යයන හා වාණිජ විද්‍යා පීඨය (02 කණ්ඩායම) 471
හයවන සැසිය 2016.08.03
ප.ව. 4.30 සිට ප.ව. 6.30
කළමණාකරණ අධ්‍යයන හා වාණිජ විද්‍යා පීඨය (03 කණ්ඩායම) 194
වෛද්‍ය විද්‍යා පීඨය 255
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

News