ප්‍රයිමෙටාවන් පිළිබද පස්වන ජාත්‍යන්තර ශාස්ත්‍රීය සම්මන්ත්‍රණය

ප්‍රයිමෙටාවන් පිළිබද පස්වන ජාත්‍යන්තර ශාස්ත්‍රීය සම්මන්ත්‍රණය ඔක්තෝම්බර් මස 18 වැනිදා සිට 20 වැනිදා දක්වා ගල්කිස්ස හෝටලයේදී පැවැත්වුවා. මෙම සමුළුව සංවිධානය කරනු ලැබුවේ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ සමාජ විද්‍යා හා මානව විද්‍යා අධ්‍යයන අංශය සහ කියොතෝ විශ්ව විද්‍යාලයේ ප්‍රයිමෙටාවන් පිළිබද පර්යේෂණ ආයතනයයි. මෙම සමුළුවේ දේශීය මුලසුන හෙබවූයේ මහාචාර්ය චාමලී නාහල්ලගේ සහ ජාත්යන්තර සංවිධාන සම පුටු හෙබවූයේ මහාචාර්ය මයිකල් හුෆ්ෆාමන් සහ මහාචාර්ය යුසුරු හම්දා විසිනි. සමුළුවේ ප්‍රධාන ආරාධිත අමුත්තා වුයේ තිරසාර සංවර්ධන හා වනජීවී අමාත්‍ය ගරු ගාමිණී ජයවික්‍රම පෙරේරා මහතා සහ ගෞරවනිය අමුත්තන් වුයේ ශ්‍රී ලංකාවේ ජපන් තානාපති කාර්යාලයේ නියෝජ්‍ය තානාපති කොජි යාගී මහතා සහ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ වැඩ බලන උප කුලපති මහාචාර්ය හේමන්ති රණසිංහ මහත්මියයි.

 

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

News