අරණායක නායයෑමෙන් විනාශ වූ අප විශ්වවිද්‍යාල සිසුවාගේ නිවස නැවත සකස් කර දීම

StudentReliefFund

අරණායක නායයෑමෙන් විනාශ වූ අප විශ්වවිද්‍යාල සිසුවාගේ නිවස නැවත සකස් කර දීමට ඔබගේ සහය ලබා දෙන්න. ඒ සඳහා ඔබගේ සියළු ආධාර පහත බැංකු ගිණුමට බැර කරන්න.

බැංකුව: මහජන බැංකුව, ගංගොඩවිල ශාඛාව
ගිණුම් අංකය: 097 1001 8 2315472
ගිණුමෙහි නම: Sri Jayawardenepura Student Relief Fund

 
වැඩි විස්තර සඳහා අමතන්න.

උප කුලපති කාර්යාලය: +94 11 2803474/ 2758202
මහාචාර්ය හේමන්ත කෝට්ටවත්ත: 0715328953
චානක උදයකුමාර මයා: 0718387130

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

 1. Monday Talk at Cultural Center

  September 21 @ 4:00 pm - October 12 @ 6:00 pm
 2. 46th Convocation of the University of Sri Jayewardenepura 2020

  November 2 @ 8:00 am - November 3 @ 5:00 pm
 3. 7th International Conference on Multidisciplinary Approaches 2020

  December 8 - December 10
 4. 17th International Conference on Business Management (ICBM) – 2020

  December 10 - December 11
 5. 2nd International Conference on Intangible Cultural Heritage

  December 18 @ 8:00 am - December 19 @ 5:00 pm

Recent Posts