ජපුර වර්ණ 2016

විශ්ව විද්‍යාලයීය ක්‍රීඩා තරු අගයන වාර්ෂික වර්ණ ප්‍රධානෝත්සවය මැයි මස 19 වන දින ප.ව. 6.00 සිට Kingsbury හෝටලයේ දී පැවැත්වුණි . ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් 318 දෙනෙක් මෙවර වර්ණ ලද අතර විශේෂ සම්මාන 28 ක් ද මෙහිදී පිරිනමන ලදී.

 

The post is available in English

 

 

Recent Posts

Japura Warna- University Colors Night

The Colors night of the University was held with much glamour, excitement and enjoyment on the 19th May 2016 at the Kingsbury Hotel, Colombo awarding the exemplary sports men and women of Japura. The chief guest for the evening was Prof. Sampath Amaratunga, Vice Chancellor of the University.

This year’s event recognized 318 Color’s holders and 33 Best Players. It awarded 28 special awards with Sumedha Ranasinghe – athlete qualified to represent Sri Lanka at the Rio Olympics, being adjudged the Most Outstanding Sportsman and Vinuri Ranasinghe, a National Netball player, athlete and basketball player being awarded the Most Outstanding Sportswoman.

This night dedicated for the celebration of sweat and hard work also recognized Chameera Ginige, Sumedha Ranasinghe, Erandi Warushavithana, Kavindi Siriwardene, Naduni Gunawardene and Thushara Jayasekaera who are chosen to represent Sri Lanka at the South Asian Federation Games.

The Colors Night 2015 went on full swing with energy reverberating from all ends as these very special individuals who dared to dream and went that extra mile in making it a reality reaped for what they sowed.  It was a night that stamped the notion that hard work will never go unnoticed. Someone, somewhere will see it and you will then be rewarded.

 

 

 

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Recent Posts