විශ්ව විද්‍යාලයක කීර්තිය පිළිබඳව කැනඩාවේ ශ්‍රී ලාංකීය මහාචාර්ය ජනක රුවන්පුර කතා කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ උපන් දැනට කැනඩාවේ කැල්ගරි විශ්ව විද්‍යාලයේ සේවය කරන මහාචාර්ය ජනක රුවන්පුර විශ්ව විද්‍යාලයක කීර්තිය පිළිබඳව දේශනයක් පශ්චාත් උපාධි පීඨයේදී පවත්වනු ලැබීය.

විස්තර සඳහා යොමු වන්න.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

News