ලෝක උරුමයක් වූ ගාල්ල කොටුව පිළිබද ඇමරිකානු මුල්‍යාධර මත සිදුවූ වාර්තාමය ව්‍යාපෘතියේ සමාප්ති උත්සවය

කොළඹ ඇමරිකානු තානාපති කාර්යාලයේ දූත මෙභෙයේ නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන රොබට් හිල්ටන් ලෝක උරුමයක් වූ ගාල්ල කොටුව පිළිබද වාර්තාමය ව්‍යාපෘතිය පිළිබද මෙසේ අදහස් ප්‍රකාශ කර සිටියේය. ” ගාලු කොටුව තුල වූ ඓතිහාසික ගොඩනැගිලි පිළිබද පුළුල් වාර්තාව; එහි ගෘහ නිර්මාණ ලක්ෂණ දිගු කාලින සංරක්ෂණය දායක වන අතර එය තව දුරටත් සංවර්ධනය සඳහා සැලැස්මක් සකස් කිරීමක් වනවා. ”

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ මහාචාර්‍ය පි.බි මණ්ඩාවල මහතා සහ ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පි ප්‍රසන්න රත්නායක මහතා සමග ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ උප කුලපති මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග සහ මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදලේ, ගාල්ල සමුද්‍ර පුරාවිද්‍යා කෞතුකාගාරයේ හා ගාලු උරුමය පදනමේ නිලධාරීන්ගේ විශේෂඥ දැනුම සමග ක්‍රියාත්මක වන මෙම ව්යාපෘතියේ අරමුණ වනුයේ ගාල්ල සංචාරක ගමනාන්තයක් ලෙස එහි ආර්ථික වර්ධන හැකියාවන් තුලනය කිරීම සහ ලෝක උරුමයක් ලෙස එහි තත්ත්වය පවත්වා ගෙන යාම සදහා පදනම සැකසීමයි.

එලෙසම සංස්කෘතික සංරක්ෂණය සඳහා ඇමරිකානු තානාපති අරමුදලේ ප්‍රධානයක් වූ මෙම ඇමරිකානු ඩොලර් 100, 000 ය ශ්‍රී ලංකා සහ ඇමරිකානු පුරවැසියන් අතර ඇති ශක්තිමත් සබදතාවය සංකේතවත් කරන බව හිල්ටන් මහතා ප්‍රකාශ කර සිටියේය.

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

News