විශ්වවිද්‍යාලයීය අධ්‍යයන කටයුතු නැවත ආරම්භය

අනධ්‍යයන සේවක වැඩ වර්ජනය අවසන් වීම හේතුවෙන් ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයීය අධ්‍යයන කටයුතු නැවත අරඹන අතර විශ්වවිද්‍යාලයීය නේවාසිකාගාර 2019 ඔක්තෝබර් මස 13 වන ඉරු දින සිට විවෘත වේ.

ව්‍යවහාරික විද්‍යා පීඨයේ හා ඉංජිනේරු පීඨයේ අධ්‍යයන කටයුතු 2019 ඔක්තෝබර් මස 15 වන දින සිට අරඹන අතර මානව ශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පීඨයේ විභාග කටයුතු 2019 ඔක්තෝබර් මස 16 වන දින සිට ඇරඹේ. එම විභාග කාල සටහන් ඉදිරියේදී දැනුම් දෙනු ලැබේ.

අනෙකුත් පීඨයන්හි අධ්‍යයන කටයුතු හා විභාග කටයුතු නැවත ඇරඹීම එම පීඨයන් විසින් දැනුම් දෙනු ඇත.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

News