එක්සත් රාජධානියේ වරලත් සහතිකලත් ගණකාධිකාරීන්ගේ සංගමය සමඟ අවබෝධතා ගිවිසුම පුළුල් කෙරේ

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ කළමනාකරණ අධ්‍යයන හා වාණිජවිද්‍යා පිඨයේ ගිණුම්කරණ අධ්‍යයනාංශ සහ එක්සත් රාජධානියේ වරලත් සහතිකලත් ගණකාධිකාරීන්ගේ සංගමය සමඟ පැවති අවබෝධතා ගිවිසුම දෙවන වරට අලුත් වූ අතර එය අවුරුදු තුනක් සඳහා වූ අවබෝධතා ගිවුසුමකි. 2017 නොවැම්බර් මස 30 වැනිදා අත්සන් කෙරුණු ගිවිසුම සඳහා ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ උපකුලපති මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතා සහ වරලත් සහතිකලත් ගණකාධිකාරීන්ගේ සංගමයේ ප්‍රධානී නිලුෂා රණසිංහ මහත්මිය අත්සන් තැබුහ.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

News