රොහාන් පල්ලෙවත්ත සමග සංවාදයක්

දිරිමත් බවින් ශක්තිමත්ව නැගී සිටි ව්‍යවසායකයකු වන Lanka Harness පුද්ගලික සමාගමේ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරි රොහාන් පල්ලෙවත්ත සහභාගී වූ සංවාදයක් ජපුර පරිශ්‍රයේදී පැවැත්විණි.

ඉංග්‍රීසි බසින්, වැඩි විස්තර දැනගැනීම සදහා පිවිසෙන්න :http://www.sjp.ac.lk/wp/wp-admin/post.php?post=9486&action=edit&lang=en

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

Recent Posts