ආචාර්ය ප්‍රශාන්ති මහත්මිය විසින් දිල්ලි වැඩමුළුවේදී දේශනයක්

වන හා පරිසර විද්‍යා අධ්‍යයනාංශයේ අංශ ප්‍රධානි ආචාර්ය ප්‍රශාන්ති මහත්මිය විසින් 2016 නොවැම්බර් මස 2 වැනිදා සිට 5 වැනිදා දක්වා ඉන්දියාවේ දිල්ලි නුවර එක්සත් ජාතින් විසින් සංවිධානය කරනු ලැබූ ආපදා අවදානම් අවම කිරීම පිලිබඳ වැඩමුළුවේදී දේශනයක් සිදු කරයි.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

News