ආචාර්ය E. A. වීරසිංහ මහතාගේ උපහාර උළෙල

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයීය ව්‍යාපාර ආර්ථික විද්‍යා ජෙය්ෂ්ඨ ආචාර්ය E. A. වීරසිංහ මහතාගේ උපහාර උළෙල 2018 නොවැම්බර් මස 16 වන දින ව්‍යාපාර ආර්ථික විද්‍යා අධ්‍යන අංශය විසින් සංවිධානයෙන් උපකුලපති ජෙය්ෂ්ඨ මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතාගේ, එම පීඨයේ පීඨාධිපති ආචාර්ය U. අනුර කුමාර මහතාගේ, ව්‍යාපාර ආර්ථික විද්‍යා අධ්‍යන අංශ ප්‍රධානී ආචාර්ය දිනේෂා සිරිවර්ධන මහත්මියගේ, වෙනත් අධ්‍යන අංශ ප්‍රධානීන්ගේ, අධ්‍යන කාර්ය මණ්ඩලයේ සහ අධ්‍යන අංශයේ සිසුන්ගේ සහභාගීත්වයෙන් පැවැත්විණි. මෙහිදී එතුමා විසින් එම අධ්‍යන අංශයට සහ එම පීඨයට සිදු කල අපමණ මෙහෙවර අගය කිරීමද සිදුවිණ.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

News