“වන ලංකා අන්තර්ජාතික සමුළුවේ” හොඳම පර්යේෂණ ඉදිරිපත් කිරීම් සම්මාන 5 න් 4 ක්ම ජපුරට

ශ්‍රී ලංකා වනජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව සංවිධානය කල “වන ලංකා අන්තර්ජාතික සමුළුව” 2017 අගෝස්තු මස 15 සහ 16 යන දෙදින කොළඹදී පැවැත්වූ අතර එහිදී හොඳම පර්යේෂණ ඉදිරිපත් කිරීම් සම්මාන 5 න් 4 ක්ම ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලිය සිසුන් විසින් දිනා ගැනීමට සමත්විය.

සම්මාන දිනා ගත් සිසුන්ගේ නම් සහ වැඩිදුර විස්තර සඳහා : www.sjp.ac.lk/news/four-research-students-of-usjp-won-best-research-presentation-awards-out-of-5

Wild lanka Symposiumwild lanka symposium 2017

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

News