උපාධි අධ්‍යයන පාඨමාලා සදහා නව අන්තර්ජාල මෘදුකාංගයක්

පශ්චාත් උපාධි වැඩසටහන් පාඨමාලා සම්බන්ධීකාරක මහත්ම මහත්මීන් සදහා නව මෘදුකාංගයක් හදුන්වාදීමේ වැඩමුළුවක් ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ උපාධි අධ්‍යයන පීඨයේදී පැවැත්විය. මෙහි සම්පත් දායකයින් ලෙස උපාධි අධ්‍යයන පීඨයේ පීඨාධිපතිනි මහාචාර්ය හේමන්ති රණසිංහ මහත්මිය, විශ්ව විද්‍යාලීය වෙබ් කණ්ඩායමේ මහාචාර්ය හිරාන් අමරසේකර මහතා සහ මහාචාර්ය ආර්. ජී. එන්. මීගම මහතා සහභාගී විය.

Upcoming Events

 1. Touch the Peak – J’pura annual online job fair and workshop 2020

  September 11 @ 8:00 am - September 25 @ 5:00 pm
 2. Monday Talk at Cultural Center

  September 21 @ 4:00 pm - October 12 @ 6:00 pm
 3. 46th Convocation of the University of Sri Jayewardenepura 2020

  November 2 @ 8:00 am - November 3 @ 5:00 pm
 4. 7th International Conference on Multidisciplinary Approaches 2020

  December 8 - December 10
 5. 17th International Conference on Business Management (ICBM) – 2020

  December 10 - December 11

Recent Posts

Graduate Studies Course Coordinators to use Moodle eLearning LMS platform

A workshop was held today at Faculty of Graduate Studies, University of Sri Jayewardenepura to inform Course Coordinators of Post Graduate Degree programs on the Moodle eLearning LMS platform. Prof Hemathi Ranasighe, Dean, FGS, and Prof Hiran Amarsekera and Prof RGN Meemama from University Web Team participated as resource persons.

Moodle is a learning platform designed to provide educators, administrators and learners with a single robust, secure and integrated system to create personalised learning environments. With Moodle Learning Platform or course management system (CMS), a free Open Source software Course Cordinators can create effective online courses for the Post graduate degree programs at Faculty of Graduate Studies.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

 1. Touch the Peak – J’pura annual online job fair and workshop 2020

  September 11 @ 8:00 am - September 25 @ 5:00 pm
 2. Monday Talk at Cultural Center

  September 21 @ 4:00 pm - October 12 @ 6:00 pm
 3. 46th Convocation of the University of Sri Jayewardenepura 2020

  November 2 @ 8:00 am - November 3 @ 5:00 pm
 4. 7th International Conference on Multidisciplinary Approaches 2020

  December 8 - December 10
 5. 17th International Conference on Business Management (ICBM) – 2020

  December 10 - December 11

Recent Posts