2016 ආර්ථික සතියේ සමාරම්භය

මානව හා සමාජ විද්‍යා පීඨයේ ආර්ථික විද්‍යා අධ්‍යයනාංශය විසින් සංවිධානය කරනු ලබන ආර්ථික සතියේ අන්තර් පාසල් විවාද මූලික වටයේ තරග 2016 නොවැම්බර් මස 2 වැනිදා පැවැත්විය. උසස් පෙළ සිසුන්ගේ සහ විශ්ව විද්‍යාල සිසුන්ගේ ආර්ථික විද්‍යා දැනුම හුවමාරු කරගැනීමේ අරමුණින් පවත්වන මෙම වැඩසටහනේ අවසන් වටයේ තරග 2016 නොවැම්බර් මස 15 වැනිදා පැවැත්වේ.

Category Posts

Economic week for A/L students by Department of Economics

“Metae 2016” economic week organized by Department of Economics, Faculty of Humanities & Social Sciences  in order to share economic knowledge among G.C.E. Advanced Level students and undergraduates,will be held from 15th November 2016 to 18th November 2016.  The major objective of this event was to bring together a cohort of Economics students in order to further pick their interest in the subject by practical and entertaining methods.

The preliminary rounds of  Inter school debate competition was held on the 2nd of November 2016 and the final round was be held on the 15th of November 2016.  Also seminar sessions for G.C.E A/L students ,entrepreneurial and soft skills development program and a special discussion on politics will be conducted at university premises during this week.

Category Posts