කොරියාවේදී උසස් පර්යේෂණ වැඩිදියුණු කිරීම පිලිබඳ අන්තර්ක්‍රියාකාරී සැසියක්

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ ලෝක මට්ටමේ විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රතිපාදන ව්‍යාපෘතියේ සහ ජෛව තාක්ෂණ සහ නියුරෝන විද්‍යාව පිළිබඳ නව සොයාගැනීම්හි අන්තර් විෂය මධ්‍යස්ථානයහි අධ්‍යක්ෂක මහාචාර්ය රනිල් ද සිල්වා මහතා විසින් මෙහෙයවනු ලැබූ උසස් පර්යේෂණ වැඩිදියුණු කිරීම පිලිබඳ අන්තර්ක්‍රියාකාරී සැසියක් 2017 අගෝස්තු මස 08 වැනිදා කොරියාවේ ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලයේදී පැවැත්විය.

වැඩිදුර විස්තර : www.sjp.ac.lk/news/interactive-session-on-developing-private-public-partnerships-on-advanced-research-in-seoul-republic-of-korea/

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

  1. Vidyodaya Literary Award Ceremony 2019

    September 3 @ 3:00 pm - 6:00 pm

News