ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛ විශ්වවිද්‍යාල දහය අතරින් තෙවන ස්ථානය ජපුරට.

University of Sri Jayewardenepura gains third place in 'Uni Rank's' top ten universities in Sri Lanka for the year 2019.

 

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය 2019 වසර සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛ විශ්වවිද්‍යාල දහය අතරින් තෙවන ස්ථානයට පත්වේ.
යුනිරෑන්ක් යනු ලොව වටා විශ්ව විද්‍යාල විශේෂාංග සමාලෝචනය වන ප්‍රධාන ජාත්‍යන්තර අධ්‍යාපන නාමාවලියක් වන අතර එහි ප්‍රතිඵල සඳහා පදනම්ව ඇත්තේ ලොව පුරා රටවල් 200ක නිල වශයෙන් පිළිගත් විශ්ව විද්‍යාල 13600කට අධික සංඛ්‍යාවකි.

ගෝලීය විශ්වවිද්‍යාල දර්ශකය 

https://www.4icu.org/lk/

https://www.4icu.org/about/

Category Posts

Japura gains third place in ‘Uni Rank’s’ top ten universities in Sri Lanka

University of Sri Jayewardenepura gains third place in 'Uni Rank's' top ten universities in Sri Lanka for the year 2019.

 

University of Sri Jayewardenepura gains third place in ‘Uni Rank’s’ top ten universities in Sri Lanka for the year 2019.

UniRank is a leading international higher education directory that features and reviews Universities around the globe. Its results are based on over 13600 officially recognised universities over 200 countries.

In UniRank’s ranking system, Universities are ranked by their exclusive uniRank University Ranking™ which is listed as global university ranking by the IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence

https://www.4icu.org/lk/

https://www.4icu.org/about/

Category Posts