වෙබෝමෙට්‍රික්ස්ට්‍ විශ්වවිද්‍යාල ශ්‍රේණිගත කිරීම්වල ජපුර 4 වන ස්ථානයට පත්වේ

වෙබෝමෙට්‍රික්ස්ට්‍ සිය විශ්ව විද්‍යාල ශ්‍රේණිගත කිරීම්වල කොටසක් ලෙස 2019 ජූලි විනිවිද භාවය පිළිබඳ (විවෘතභාවය) දර්ශකය නිකුත් කර තිබේ. මෙම 2019 ජූලි මාසයේදී ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලය ශ්‍රී ලංකාවේ 4 වන ස්ථානයට පත්විය.

ශ්‍රේණිගත කිරීම් :  https://www.webometrics.info/en/transparent

වැඩිදුර තොරතුරු සඳහා : https://www.sjp.ac.lk/news/japura-university-becomes-4th-2019-july-webometrics-top-google-citation-rankings/

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

Recent Posts