ජපුර වර්ණ 2016

විශ්ව විද්‍යාලයීය ක්‍රීඩා තරු අගයන වාර්ෂික වර්ණ ප්‍රධානෝත්සවය මැයි මස 19 වන දින ප.ව. 6.00 සිට Kingsbury හෝටලයේ දී පැවැත්වුණි . ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් 318 දෙනෙක් මෙවර වර්ණ ලද අතර විශේෂ සම්මාන 28 ක් ද මෙහිදී පිරිනමන ලදී.

 

The post is available in English

 

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

News