අරණායක නායයෑමෙන් විනාශ වූ අප විශ්වවිද්‍යාල සිසුවාගේ නිවස නැවත සකස් කර දීම

StudentReliefFund

අරණායක නායයෑමෙන් විනාශ වූ අප විශ්වවිද්‍යාල සිසුවාගේ නිවස නැවත සකස් කර දීමට ඔබගේ සහය ලබා දෙන්න. ඒ සඳහා ඔබගේ සියළු ආධාර පහත බැංකු ගිණුමට බැර කරන්න.

බැංකුව: මහජන බැංකුව, ගංගොඩවිල ශාඛාව
ගිණුම් අංකය: 097 1001 8 2315472
ගිණුමෙහි නම: Sri Jayawardenepura Student Relief Fund

 
වැඩි විස්තර සඳහා අමතන්න.

උප කුලපති කාර්යාලය: +94 11 2803474/ 2758202
මහාචාර්ය හේමන්ත කෝට්ටවත්ත: 0715328953
චානක උදයකුමාර මයා: 0718387130

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Recent Posts