ආශා රැළපනාවගේ “වාඩිය” නවකතාව දොරට වැඩුම

සිංහල හා ජන සන්නිවේදන අධ්‍යයනාංශයේ නිබන්ධක ආශා රැළපනාව මහත්මියගේ “වාඩිය” නවකතාව දොරට වැඩුමට සමගාමිව “නුවරකලාවිය සංස්කෘතිය” බුද්ධිමය සංවාදය 2016 නොවැම්බර් මස 1 වැනිදා ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේදී පැවැත්විය.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

News