2016 ආර්ථික සතියේ සමාරම්භය

මානව හා සමාජ විද්‍යා පීඨයේ ආර්ථික විද්‍යා අධ්‍යයනාංශය විසින් සංවිධානය කරනු ලබන ආර්ථික සතියේ අන්තර් පාසල් විවාද මූලික වටයේ තරග 2016 නොවැම්බර් මස 2 වැනිදා පැවැත්විය. උසස් පෙළ සිසුන්ගේ සහ විශ්ව විද්‍යාල සිසුන්ගේ ආර්ථික විද්‍යා දැනුම හුවමාරු කරගැනීමේ අරමුණින් පවත්වන මෙම වැඩසටහනේ අවසන් වටයේ තරග 2016 නොවැම්බර් මස 15 වැනිදා පැවැත්වේ.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

News